طرح ۱۴ درصد

طرح بازنشستگی و بازماندگان


این طرح  ۱۶درصد است که ۱۴ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت میباشد

کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور با نامنویسی در این طرح میتوانند از خدمات بازنشستگی و بازماندگان سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.