فرم های ضروری

نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

لطفا بر اساس مورد تقاضا، فرم مورد نظر را دانلود، تکمیل و با کارگزار تماس بگیرید:

  1. فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
  2. فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
  3. فرم درخواست بازنشستگی
  4. فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان (پیوست شماره یک بازماندگان)

  5. فرم درخواست بازنشستگی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند
  6. تعهدنامه فرزندان اناث بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای درمانی

فرم تعهدنامه فرزندان اناث جهت دریافت مستمری بازماندگان