رفتن به نوار ابزار

طرح ۱۸ درصد

طرح ازکارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگان


ابن طرح  ۲۰ درصد است که ۱۸ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت میباشد

نامنویسی در این طرح مستلزم انجام معاینات پزشکی سلامت است.

کلیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور با نامنویسی در این طرح میتوانند از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

طرح ۱۴ درصد

طرح بازنشستگی و بازماندگان


این طرح  ۱۶درصد است که ۱۴ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت میباشد

کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور با نامنویسی در این طرح میتوانند از خدمات بازنشستگی و بازماندگان سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

درمان

طرح درمان ۹%


انتخاب درمان الزامی نیست و به هر کدام از ۲ طرح ذکر شده قابل افزدون است.

با انتخاب درمان نه درصد از دستمزد انتخابی به حق بیمه شما اضافه خواهد شد و بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل او تحت پوشش خدمات درمانی سازمان در ایران قرار خواهند گرفت

افرادی که خانواده آنها در ایران زندگی میکنند و یا مراجعه مکرر به کشور دارند، پیشنهاد می شود گزینه درمان را به طرح خود اضافه نمایند.

تا فراهم شدن امکانات برای بیمه ایرانیان در خارج از کشور در حال حاضر بیمه شدگان صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار میگردند.

درمالزی مرکز درمانی طرف قرارداد نداریم ولی صورت حساب های درمانی برای افرادی که درمان را انتخاب کرده باشند پس از تائید کارگزار برابر با تعرفه سازمان در ایران قابل پرداخت خواهد بود

همچنین پرداخت وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع است.

برای مثال اگر متقاضی دستمزد ۲ میلیون تومان را برای خود انتخاب کند، حق درمانی که ماهیانه برای استفاده از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکند برابربا ۱۸۰هزارتومان است

که این مبلغ به حق بیمه ماهیانه اضافه میشود