نامنویسی

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی گذرنامه (صفحات اول و ویزا )
۲- اصل و کپی شناسنامه (متقاضی و افراد تحت تکفل)
۳- کارت ملی
۴- کارت پایان خدمت ( در صورت انجام خدمت سربازی
۵- دو قطعه عکس
۶- تکمیل فرم های نامنویسی

لطفا هر دو فرم ذیل (فرم ۲ برگی + فرم تک برگی )را دانلود نموده و تکمیل کنید

۱- پرسشنامه نامنویسی

۲- فرم درخواست برقراری بیمه

لطفا به راهنمای تکمیل فرم ها در ذیل مراجعه کنید: