رفتن به نوار ابزار

نامنویسی

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی گذرنامه (صفحات اول و ویزا )
۲- اصل و کپی شناسنامه (متقاضی و افراد تحت تکفل)
۳- کارت ملی متقاضی اصلی و افراد تحت تکفل
۴- کارت پایان خدمت ( در صورت انجام خدمت سربازی)
۵- عکس
۶- تکمیل فرم های نامنویسی

لطفا هر سه فرم ذیل را دانلود نموده و تکمیل کنید

۱- پرسشنامه نامنویسی

۲- فرم درخواست برقراری بیمه

۳- فرم درخواست جمع آوری سابقه (هر میزان از سابقه قبلی که به خاطر دارید در فرم وارد کنید)

لطفا به راهنمای تکمیل فرم ها در ذیل مراجعه کنید: